Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Toán tử số học

Trong ngôn ngữ lập trình C có các toán tử số học như sau:
Toán tử cộng (operator +)
Toán tử trừ (operator -)
Toán tử nhân (operator *)
Toán tử chia (operator /)
Toán tử mod (operator %)
Toán tử cộng bằng (operator +=)
Toán tử trừ bằng (operator -=)
Toán tử nhân bằng (operator *=)
Toán tử chia bằng (operator /=)
Toán tử mod bằng (operator %=)
Toán tử tăng một (operator ++)
Toán tử giảm một (operator --)