Lập trình hướng đối tượng - Chương 8: Toán tử so sánh

 Toán tử so sánh trong ngôn ngữ lập trình C được sử dụng để so sánh giá trị của biến này với giá trị của biến khác.
 Mở rộng cho phương pháp lập trình hướng đối tượng với C++ ta thể nói toán tử so sánh được sử dụng để so sánh đối tượng này với đối tượng khác.
 Hiển nhiên việc so sánh hai đối tượng phải được thực hiện theo một tiêu chí nào đó.