Lập trình hướng đối tượng - CHƯƠNG III: Lớp và Đối tượng

class
{
[quyền truy xuất:]
//khai báo các thành phần dữ liệu của lớp
[quyền truy xuất:]
//khai báo các thành phần hàm của lớp
};