Lập trình hướng đối tượng - CHƯƠNG III: Lớp và Đối tượng(tt)

Hàm bạn của một lớp là hàm không phải là thành phần của lớp
Nhưng có khả năng truy xuất đến mọi thành phần của đối tượng
friend (tham số);
Sau đó định nghĩa hàm ở ngoài lớp như các hàm tự do khác