Lập trình hướng đối tượng với C++

Lập trình tuyến tính :
Còn gọi là lập trình phi cấu trúc
Giải quyết các bài toán tương nhỏ, đối đơn giản
Đặc điểm:
Chỉ gồm một chương trình chính
Gồm một dãy tuần tự các câu lệnh
Chương trình ngắn, ít hơn 100 dòng