Lập trình IPC

– IPC: Inter-Process Communication – Cho phép phối hợp hoạt động giữa các quá trình trong hệ thống – Giải quyết đụng độ trên vùng tranh chấp – Truyền thông điệp từ quá trình này đến các quá trình khác – Chia sẻ thông tin giữa các quá trình với nhau
Giao tiếp và đồng bộ
Communication Truyền dữ liệu Chia sẻ thông tin Các cơ chế: Pipe Signal Message queue Shared memory