LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 2

Các hàm API cấp cao cho ta tạo ra giao diện các ứng dụng theo chuẩn, các hàm API cấp thấp cho ta thể hiện các ý tưởng của mình. Canvas và Graphics là 2 lớp chính của các hàm API cấp thấp. Bạn làm tất cả các công việc bằng tay. Canvas là một khung vẽ mà người phát triển vẽ lên thiết bị trình bày và xử lý sự kiện. Lớp Graphics cung cấp các công cụ vẽ như drawRoundRect() và drawString()

Lớp Canvas:cung cấp một khung vẽ tạo giao diện tùy biến người dùng. Đa số các phương thức trong lớp này để xử lý sự kiện, vẽ ảnh và chuỗi lên thiết bị hiển thị. Trong phần này sẽ bao gồm các mục:
• Hệ thống tọa độ
• Tạo đối tượng Canvas
• Vẽ lên trên đối tượng Canvas
• Xử lý các sự kiện hành động
• Xử lý các sự kiện phím nhấn
• Xử lý sự kiện hành động của Game
• Xử lý sự kiện con trỏ