LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 4

MIDP không sử dụng hệ thống file để lưu trữ dữ liệu. Thay vào đó MIDP lưu toàn bộ thông tin vào non-volatile memory (dung lượng vùng nhớ) bằng hệ thống lưu trữ gọi là Record Management System (RMS).
RMS là hệ thống được tổ chức và quản lý dưới dạng các record (bản ghi). Mỗi bản ghi có thể chứa bất kỳ loại dữ liệu nào:kiểu số nguyên, chuỗi ký tự, một ảnh và kết quả của một Record là một chuỗi (mảng) các byte. Nếu bạn mã hoá dữ liệu của bạn dưới dạng nhị phân (binary), bạn có thể lưu trữ dữ liệu bằng Record sau đó đọc dữ liệu từ Record và khôi phục lại dữ liệu ban đầu. Kích thước dữ liệu không được vuợt quá giới hạn qui định của thiết bị di động. RMS lưu dữ liệu gần như một cơ sở dữ liệu, bao gồm nhiều dòng, mỗi dòng lại có một số định danh duy nhất.
Một tập các bản ghi(RecordStore) là tập hợp các Record được sắp xếp có thứ tự. Mỗi Record không thể đứng độc lập mà nó phải thuộc vào một RecordStore nào đó, các thao tác trên Record phải thông qua RecordStore chứa nó. Khi tạo ra một Record trong RecordStore, Record được gán một số định danh kiểu số nguyên gọi là Record ID. Record đầu tiên được tạo ra sẽ được gán Record ID là 1,sẽ tăng thêm 1 cho các Record tiếp theo. Record ID không là chỉ mục (index), các thao tác xóa Record trong RecordStore sẽ không tính toán lại các Record ID của các Record hiện có cũng không thay đổi Record ID của các Record được tạo mới, ví dụ: xóa record id 3, thêm một record mới sẽ có id là 4. Data là một dãy các byte đại diện cho dữ liệu cần lưu. Tên được dung để phân biệt các RecordStore trong bộ các MIDlet (MIDlet suite). MIDlet suite là tập các MIDlet có chung không gian tên (name space), chia sẻ cùng tài nguyên (như RecordStore), các biến tĩnh (static variable) trong các lớp và các MIDlet này sẽ được đóng gói trong cùng một file khi triển khai. Nếu ứng dụng của bạn chỉ có một MIDlet thì các RecordStore được sử dụng cũng phân biệt lẫn nhau bằng các tên. Tên của RecordStore có thể dài đến 32 ký tự Unicode và là duy nhất trong một MIDlet suite.