Lập trình Java cơ bản - Bài 1: Tổng quan lập trình Java

Lịch sử phát triển của Java
Ra đời tại Sun Microsystems bởi James Gosling
1991: Version đầu tiên với tên “Oak”
1995: Tên chính thức là Java
Mục đích của Java
Dùng để phát triển ứng dụng cho các thiết bị điện tử “thông minh”
Tạo các trang web có nội dung động (web applet)
Hiện nay, Java được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: cơ sở dữ liệu, mạng, Internet, viễn thông...