Lập trình Java cơ bản - Bài 2: OOP trong Java

Step-by-Step Programming
Lập trình từng bước
Machine Language, Assembly Language
Procedural Programming
Thiết kế top-down. Chương trình được chia thành các hàm, thủ tục.
Pascal, C
Hạn chế: dùng dữ liệu toàn cục, khó phát triển, khó mô tả các thực thể trong thực tế