Lập trình Java cơ bản - Bài 4: Các thành phần GUI

Giải thích applet
• TextField và Button là các lớp thuộc gói java.awt
• ActionListener và ActionEvent là các lớp thuộc gói java.awt.event
• TinhTong cần cài đặt giao diện ActionListener vì nó sẽ trực tiếp xử lý sự kiện ấn nút button.addActionListener(this);
• Có thể dùng một lớp khác để nghe sự kiện thay cho lớp TinhTong