Lập trình Java cơ bản - Bài 5: GUI nâng cao

Cho phép người dùng nhập vào nhiều dòng văn bản.
Tạo đối tượng TextArea
• TextArea();
• TextArea(introws, intcolumns);
• TextArea(String s);
• TextArea(Strings, introws, intcolumns);
Các phương thức khác giống như TextField