Lập trình Java cơ bản - Bài 6: Xử lý ngoại lệ (Exception)

Trong một số ngôn ngữ như C, việc xử lý lỗi thường được cài đặt ngay tại các bước thực hiện của chương trình. Các hàm sẽ trả về một cấu trúc lỗi khi gặp lỗi.
Ví dụ: Tìm kiếm phần tử trong một danh sách
ErrorStruct error = new ErrorStruct();
TableEntry entry = lookup(“Marianna”, employee, error);
if (entry == null)
{
return error;
}