Lập trình Java cơ bản - Bài 7: Luồng và xử lý file

Luồng là một “dòng chảy” của dữ liệu được gắn với các thiết bị vào ra.
Hai loại luồng:
• Luồng nhập: Gắn với các thiết bị nhập như bàn phím, máy scan, file...
• Luồng xuất: Gắn với các thiết bị xuất như màn hình, máy in, file...
Việc xử lý vào ra thông qua luồng giúp cho lập trình viên không phải quan tâm đến bản chất của thiết bị vào ra.