Lập trình Java cơ bản - Bài 8: Collections

Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu để giải quyết vấn đề.
Một số cấu trúc dữ liệu phổ biến:
Mảng (Array)
Danh sách liên kết (Linked List)
Ngăn xếp (Stack)
Hàng đợi (Queue)
Cây (Tree)