Lập trình Java cơ bản - Bài 9: Multithreading

Đa nhiệm là kỹ thuật cho phép nhiều công việc được thực hiện cùng một lúc trên máy tính.
Nếu có nhiều CPU, các công việc có thể được thực hiện song song trên từng CPU. Trong trường hợp nhiều công việc cùng chia sẻ một CPU, từng phần của mỗi công việc sẽ được CPU thực hiện xen kẽ.