Lập trình và thiết kế web 1- Bài 10: PHP nâng cao

Cơ chế Upload File
Thiết kế Form để Upload File
Thiết kế trang xử lý File được upload trên server
Kiểm tra lỗi, định dạng, kích thước File upload
Vấn đề quyền truy cập file
--- UploadForm.htm ---