Lập trình và thiết kế web 1 - Bài 3 : Slicing trong Photoshop

- Đây là giai đoạn thứ 2, sau khi đã phát họa giao diện website bằng các phần mềm xử lý ảnh (Photoshop, CorelPhotopaint).
- Đầu vào của giai đoạn Slicing ảnh : Là giao diện của Website ở dạng thô
o Là 1 File Photoshop
o Hoặc 1 File hình (jpg, png, bitmap, ..)
- Đầu ra của giai đoạn Slicing ảnh :
o Hình ban đầu được cắt thành các mảnh nhỏ
o Một trang web kết nối các hình đó thành 1 trang web hoàn chỉnh