Lập trình và thiết kế web 1- Bài 3: Thiết kế trang web - HTML căn bản

HTML (Hyper Text Markup Language) - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
Là một ngôn ngữ dùng để xây dựng một trang Web.
Chứa các thành phần định dạng để báo cho trình duyệt Web biết cách để hiển thị một trang Web.
Một trang web thông thường gồm có 2 thành phần chính:
Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh...)
Các thẻ (tag) HTML dùng để định dạng mô tả cách thức các dữ liệu trên hiển thị trên trình duyệt.