Lập trình và thiết kế web 1- Bài 4: CSS – Casscading Style Sheets

CSS = Casscading Style Sheets
Dùng để mô tả cách hiển thị các thành phần trên trang WEB
Sử dụng tương tự như dạng TEMPLATE
Có thể sử dụng lại cho các trang web khác
Có thể thay đổi thuộc tính từng trang hoặc cả site nhanh chóng (cascading)