Lập trình và thiết kế web 1- Bài 8: PHP Truyền nhận dữ liệu giữa các trang web

Khuyết điểm
Không thích hợp để truyền dữ liệu có tính bảo mật (password)
Dung lượng Dữ liệu truyền đi có giới hạn
URL submit bằng phương thức GET được lưu lại trên server

Ưu điểm
Người dùng có thể bookmark địa chỉ URL
Người dùng có thể Giả lập phương thức GET để truyền dữ liệu mà không cần thông qua FORM