Lập trình và thiết kế web 1- Bài 9: Thao tác CSDL với PHP

Kết nối với CSDL
Xây dựng câu truy vấn dữ liệu
Thực thi câu truy vấn
Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT
Ngắt kết nối với CSDL