Lập trình web - ASP.NET 3.0 Active Server Pages

ASP Active Server Pages, cung cấp môi trình lập trình Web,
Cho phép có sự kết hợp giữa HTML, các ngôn ngữ Scripting (VBScript, Java Script) và các thành phần được tạo ra từ các ngôn ngữ khác.
Tạo ra những ứng dụng trên Internet mạnh mẽ.
Các file trong ASP có phần mở rộng là *. ASP.
Chứa các thẻ HTML, các đoạn mã script (VBScript, Java Script) và các lời gọi đến các components (DLL, ActiveX control)
Các Script của ASP được đặt trong cặp thẻ