Lập trình web ASP.NET - Chương 6: Building and Managing website

Quản lý tất cả các thông tin của một ứng dụng web.
Thông tin trong Application có thể được xử lý trong bất kỳ trang aspx nào đó trong suốt chu kỳ sống của ứng dụng.
Tạo biến Application:
Application("tên biến")=
Lấy giá trị từ biến:
= Application ("tên biến")