Luận văn: Chương trình quản lý đào tạo Trường Đại học Thủy Sản

Từ năm 1995 trường Đại học Thủy Sản bắt đầu tổ chức đào tạo theo học chế độ học phần triệt để (gọi là học chế tín chỉ). Phần mềm "Hệ thống chương trình Quản lý hệ tín chỉ" do tác giả thạc sĩ Võ Tấn Quân - ĐKBK tp. Hồ Chí Minh được dùng để phục vụ cho việc tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên theo học chế tín chỉ. Phần mềm này được viết hoạt động ở môi trường DOS với phiên bản FOXPRO LAN 2.6. Chương trình được khai thác trên mạng Novell NetWare hay Windows NT.