Luận văn: Chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp

1. Kế toán
Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Chủ yếu là dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quản sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí của nhà nước, cũng như của từng tổ chức, xí nghiệp.
2. Vai trò của tin học trong quản lý kế toán
Thông tin từ lâu đã được đánh giá có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế. Ngày nay việc nhận định “ Ai nắm được thông tin người đó sẽ chiến thắng” lại càng trở nên đúng đắn.
Việc tin học hóa vào quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ giúp cho các doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trong một nền kinh tế thị trường, đồng thời cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.