Luận văn: Chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp

Nhiệm vụ của đề tài
1. Thay thế việc ghi chép vào sổ sách bằng cách nhập, xuất, xử lý và lưu trữ lượng thông tin khổng một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn về dữ liệu.
2. Đáp ứng kịp thời các thông tin cho người kế toán và cung cấp giao diện gần gũi với người sử dụng.
3. Chương trình phải có tính mở và phân quyền sử dụng. Vì mỗi doanh nghiệp thực hiện một công việc khác nhau. Nên chương trình phải đáp ứng được cả cho doanh nghiệp này đồng thời doanh nghiệp khác cũng có thể sử dụng.
4. Sau khi chương trình được thiết kế xong, chương trình phải đáp ứng được việc cài đặt dễ dàng cho người làm công việc kế toán mà không cần đến người phân tích và người thiết kế chương trình.