Luận văn: Điều hành dự án bằng phương pháp PERT-PCM và ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trình

Đề tài “Điều hành dự án bằng phương pháp PERT-PCM và ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trình”, bao gồm Tìm hiểu phương pháp PERT-PCM (phương pháp sơ đồ mạng lưới). Ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trình. + Lưu trữ lịch thi công các dự án + Cho biết thới gian bắt đầu một dự án và thời gian kết thúc dự án + Thêm một số hạng mục khi dự án đang được thi công + Bỏ một số hạng mục khi dự án đang thi công + Đưa ra lịch thi công các hạng mục tối ưu nhất