Luận văn: Hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xe

Tối ưu hóa quy trình quản lý để tin hóa từng phần và toàn bộ bài toán, nhằm nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính và thúc đẩy sự phát triển của xã hội
Giải quyết nhu cầu GPLX cho người dân một cách nhanh gọn, chính xác và kịp thời
Giải quyết hiệu quả khối lượng lưu trữ và công tác tìm kiếm GPLX
Góp phần nâng cao trình độ tin học hóa trong quản lý của CBVC Nhà nước
Khai thác một cách tốt nhất hệ thống phần cứng đang được Nhà nước đầu tư rất lớn và khai thác sử dụng tài nguyên chung
Quản lý đào tạo & cấp giấy phép lái xe bằng máy tính đơn lẻ và bằng mạng máy tính tại đơn vị
Hệ thống này là cơ sở để xây và phát triển trên WAN phục vụ người dân học và thi lấy GPLX một cách thuận lợi