Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may xuất khẩu Việt Hồng

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các loại hình doanh nghiệp đều hướng tới mục đích cao nhất là nhuận. Vì lợi nhuận cao phản ánh doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và tạo điều kiện tái sản xuất mở rộng. Từ đó doanh nghiệp sẽ đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại, nâng cao sản lượng, chất lượng tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội.