Luận văn: Kế toán doanh thu và chi phí tại Công ty viễn thông quân đội – Viettel chi nhánh Bến Tre

Hiện nay trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý từ nền kinh tế hàng hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoạt động tiền lương trong đơn vị là một trong những hình thức cơ bản được biểu hiện dưới dạng tiền tệ, nó đòi hỏi các nhà quản lý phải năng động sáng tạo và biết nắm bắt thời cơ thuận lợi dưới sự quản lý của nhà nước.