Luận văn: Kế toán luân chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Kim Trang

“Lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh” là một vấn đề quan trọng mà mõi doanh nghiệp luôn theo dõi và quan tâm. Hiện nay nước ta đang phát triển theo cơ chế thị trường công nghiệp hóa hiện đại hóa và mở rộng quan hệ trên thế giới. Thì bộ phận quản lí không ngừng nâng cao và ngày càng hoàn thiện hơn.