Luận văn: Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Huy Hoàng

Hiện nay nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường,đất nước ta đang chuyển mình trong giai đoạn mới ,giai đoạn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa và hội nhập nền kinh tế thế giới dưới sự quản lý của nhà nước”.Đất nước ta là một nước có nền kinh tế phát triển và hiện nay đã được thế giới công nhận là một trong những thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO(11/2007),đó là một yếu tố quan trọng làm đòn bẩy để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh chống.