Luận văn: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thuốc lá Bến Tre

Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước để đưa ra các Nghị quyết của Trung Ương Đảng là đường lối đúng đắn được toàn dân ủng hộ và hưởng ứng. Từ đó Đảng và Nhà nước ta đã đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách, giữ vững thế ổn định và mở đường cho sự chấn chỉnh lại phương pháp quản lý và sản xuất kinh doanh. Tạo đà cho nhiều đơn vị kinh tế sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật tiền vốn, số lượng lao động và các điều kiện sẵn có. Trong bất kỳ xã hội nào, lao động cũng là một trong những yếu tố để tiến hành sản xuất kinh doanh. Sức lao động của công nhân viên hao phí trong quá trình sản xuất kinh doanh được bù đắp dưới hình thức tiền lương.