Luận văn: Nét Âm Thanh File *.Wav theo chuẩn MPEG

Sóng âm
- Là một loại sóng cơ có biên độ dao động nhỏ mà thính giác nhận biết được. Thí dụ dao động phát ra từ dây đàn, mặt trống ... đang rung động
- Trong không khí cũng như trong mọi chất khí khác, những dao động truyền đi dưới dạng sóng dọc, khi đến tai người những dao động có tần số từ 16 đến 20000 Hz sẽ gây cảm giác đặc biệt về âm
- Các dao động đàn hồi có tần số f20.000 Hz là sóng siêu âm
- Các dao động đàn hồi có tần số f16 Hz là sóng hạ âm
- Mỗi âm có một tần số riêng, đơn vị của tần số là héc (Hz) với định nghĩa: "Héc là tần số của một quá trình dao động âm trong đó mỗi giây thực hiện được một dao động"
1 Héc (Hz) = 1 dao động /1 giây