Luận văn: Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng từ dưới Cursor Mouse trên Desktop Windows. Viết chương trình nhận dạng từ này

Môi trường lập trình Windows về cơ bản là dựa trên bộ hàm API (Application Programmer Interface), no có chức năng như các ngặt trong bảng vector ngặt cuả DOS, nhưng nó thân thiện hơn ở chỗ cach goi ham API giống hệt csch goi hàm cuả ngôn ngữ cấp cao, mỗi hàm có một tên goi han hoi, va tên goi thương đươc đặt rất phù hợp với công dụng cuả hàm (mặc dù có hơi dài dòng) từ đó tạo khả năng gợi nhớ cao.