Luận văn: Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH - TMXNK Gia Linh thông qua các tỷ số tài chính

Nền kinh tế nước ta hiện nay đang chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng của xã hội chủ nghĩa. Vì vậy vấn đề công tác kế toán có một vị trí đặc biệt quan trọng. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành của công cụ quản lý kinh tế tài chính có vai trò tích cực trong công việc quản lý điều hành và kiềm soát các hoạt động kinh tế để phục vụ cho nhu cầu của công việc đổi mới.