Luận văn: Phân tích và thiết kế chương trình quản lý khách khạn

Visual Basic 6.0 (VB) là con đường nhanh nhất, đơn giản nhất để tạo ứng dụng Windows.
VB 6.0 hỗ trợ một cách lập trình tương đối mói - OOP
VB 6.0 hỗ trợ quản lý CSDL và Internet, đặc biệt là quản lý CSDL
VB 6.0 gắn liền với khái niệm lập trình trực quan
VB 6.0 có nhiều tính năng mới, công cụ ActiveX cho phép dùng những ứng dụng khác như MS Word. Excel.
Ứng dụng khi tạo xong có thể tự do phân phối