Luận văn " Phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2008-2020"

Hội nhập kinh tế thế giới đã trở thành một xu thế khách quan trong thế
giới ngày nay khi làn sóng toàn cầu hóa đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Là
thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam không thể
đứng ngoài sự vận động của kinh tế toàn cầu. Một nước đi sau như chúng ta,
muốn phát triển nhanh, không tụt hậu, vươn lên ngang tầm thế giới cần phải
biết cách hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới để tiến nhanh, tiến mạnh....