Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp: Nghiên cứu sử dụng phụ phế phẩm bón cho cà phê vối thời kỳ kinh doanh tại huyện CưM'Gar tỉnh Đăk Lăk

Mục tiêu đề tài: xác định ảnh hưởng của phụ đề phế phẩm trong việc cải thiện độ phì nhiêu đất và tăng năng suất cà phê, xác định hiệu quả kinh tế của việc sử dụng phụ phế phẩm bón cho cà phê trên địa bàn huyện CưM'Gar tỉnh Đăk Lăk.