Luận văn thạc sĩ nông học: Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng góp phần làm quả cà phê vối chín tập trung tại Gia Lai

"Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng góp phần làm quả cà phê vối chín tập trung tại Gia Lai" trình bày nội dung sau: chương 1 tổng quan tài liệu, chương 2 đối tượng-vật liệu-nội dung và phương pháp nghiên cứu, chương 3 kết quả nghiên cứu và bàn luận, chương 4 kết luận và kiến nghị.