Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu ảnh hưởng các biện pháp canh tác trong quản lý bệnh sưng rễ do nấm Plasmodiophora brassicae woronin trên cây cải bắp tại huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài: đánh giá hiệu quả một số biện pháp kỹ thuật canh tác trong việc phòng trừ bệnh sưng rễ trên cây cải bắp để lựa chọn và ứng dụng ra cộng đồng góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương.