Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu các điều kiện sinh thái của rừng khộp nghèo để mở rộng diện tích trồng cao su tại Đăk Lăk

Mục đích: xác định các thuận lợi khó khăn về điều kiện sinh thái của vùng rừng khộp được dự kiến chuyển sang trồng rừng cao su ở Đăk Lăk, bước đầu đề xuất biện pháp kỹ thuật hợp lý cho từng tiểu vùng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho việc phát triển cao su tại tỉnh.