Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số mô hình trồng bông xen canh với cây ngắn ngày tại huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông

Mục tiêu đề tài "Nghiên cứu một số mô hình trồng bông xen canh với cây ngắn ngày tại huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông" nhằm: xác định được mô hình trồng bông xen canh thích hợp với cây ngắn ngày có hiệu quả kinh tế cao tại huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông.