Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số nấm đối kháng tuyến trùng pratylenchus coffeae gây hại trên cây cà phê vối ở Đăk Lăk

Mục tiêu đề tài: tuyển chọn một số loại nấm có khả năng đối kháng tuyến trùng Pratylenchus coffeae gây hại trên cây cà phê, đánh giá hiệu quả lực phòng trừ tuyến trùng Pratylenchus và ảnh hưởng vi
nấm đến sinh trưởng cây cà phê con trong điều kiện nhà lưới.