Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: So sánh một số giống ngô lai có triển vọng tại Đắk Lắk

Mục tiêu nghiên cứu đề tài "So sánh một số giống ngô lai có triển vọng tại Đắk Lắk" nhằm: Xác định được một số giống ngô lai mới có năng suất cao, ổn định và thích nghi tốt với các tiểu vùng sinh thái khác nhau trong vụ Hè Thu tại tỉnh Đắk Lắk.