Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Xác định lượng co2 hấp thụ của rừng lồ ô (Bambusa procure A.Chev et A.Cam) vùng Tây Nguyên

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: cung cấp các cơ sở dữ liệu và phương pháp ước tính, giám sát hấp thụ CO2 phục vụ cho việc chi trả phí dịch vụ môi trường từ việc quản lý bảo vệ rừng lồ ô trong chương trình UN-REDD quốc gia.