Luận văn: Thiết kế hệ thống kiểm tra các quan hệ hình học trong 2D và 3D

Đề tài thực hiện chức năng kiểm tra các mối quan hệ trong:
 Không gian 2 chiều (2D)
 Không gian 3 chieu (3D)
Các thuật toán kiểm tra trong chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở toán học và không gian vector trong đồ hoạ máy tính.
 Chương trình được thể hiện trên môi trường ngôn ngữ Visual C++
 Trong Visual C++ phần đồ họa được thể hiện trong lớp CDC (Class Device Context) với nhiều hàm thành viên hỗ trợ cho việc vẽ điểm, đường, đa giác, tô màu…
 Bộ thư viện OPENGL được sử dụng trong phần kiểm tra 3D.