Luận văn: Tìm hiểu công nghệ JSP ứng dụng xây dựng Website quản lý nhân viên công ty Xoai

Yêu cầu về nội dung đề tài:
1. Lý thuyết:
Tìm hiểu công nghệ JSP, với các phần chính phục vụ cho chương trình như: nhúng, chuyển hướng, chuyển tham số, …
Xây dựng một cơ sở dữ liệu có khả năng kết nối và làm việc trên trang web
2. Thiết kế chương trình:
Thiết kế chương trình với các chức năng chính, thêm cập nhật, sửa chữa thông tin nhân viên.
I. Khái niệm JSP
JavaServer Pages (JSP) là một kỹ thuật xử lý các yêu cầu của client ở máy chủ (server-side), do đó chúng ta không thể thực hiện bất kỳ hành động nào ở client. JSP cho phép chúng ta tách thành phần động của trang ra khỏi thành phần tĩnh HTML.