Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp phát triển bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam

Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá nhằm phát triển kinh tế- xã hội, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, từng bước bắt nhịp với xu thế phát
triển mới. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu định hướng phát triển “Khoa học
và công nghệ là động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kết hợp công
nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại; tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở
những khâu quyết định”. Đại hội Đảng lần thứ IX nhấn mạnh “Đi nhanh vào
một số ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao…Tạo thị
trường cho khoa học và công nghệ, đổi mới cơ chế tài chính nhằm khuyến
khích sáng tạo và gắn ứng dụng khoa học và công nghệ với sản xuất, kinh
doanh, quản lý, dịch vụ. Có chính sách khuyến khích và buộc các doanh
nghiệp đầu tư vào nghiên cứu đổi mới công nghệ”